Species under Aphanius
n= 33
Species name Common name Distribution Max. Length (cm)
Aphanius almiriensis
Kottelat, Barbieri & Stoumboudi, 2007
Europe 2.85
Aphanius anatoliae
(Leidenfrost, 1912)
Anatolian giant killifish Asia 5
Aphanius apodus
(Gervais, 1853)
Africa 5
Aphanius arakensis
Teimori, Esmaeili, Gholami, Zarei & Reichenbacher, 2012
Arak tooth-carp Asia 4.1
Aphanius asquamatus
(Sözer, 1942)
Scaleless killifish Asia 4
Aphanius baeticus
Doadrio, Carmona & Fernández-Delgado, 2002
Europe 3
Aphanius burdurensis
(Ermin, 1946)
Asia
Aphanius chantrei
(Gaillard, 1895)
Asia 7
Aphanius danfordii
(Boulenger, 1890)
Danford’s killifish Asia 5
Aphanius darabensis
Esmaeili, Teimori, Gholami & Reichenbacher, 2014
Asia 3.93
Aphanius desioi
(Gianferrari, 1933)
Africa 5
Aphanius farsicus
Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011
Farsi tooth-carp Western Indian Ocean 4.9
Aphanius fasciatus
(Valenciennes, 1821)
Mediterranean banded killifish Europe 6
Aphanius furcatus
Teimori, Esmaeili, Erpenbeck & Reichenbacher, 2014
Asia 3.27
Aphanius ginaonis
(Holly, 1929)
Asia 7
Aphanius iberus
(Valenciennes, 1846)
Spanish toothcarp Europe 5.5
Aphanius isfahanensis
Hrbek, Keivany & Coad, 2006
Asia 4.284
Aphanius kavirensis
Esmaeili, Teimori, Gholami & Reichenbacher, 2014
Asia 4.23
Aphanius marassantensis
Pfleiderer, Geiger & Herder, 2014
K?z?l?rmak killifish Asia 3.75
Aphanius mento
(Heckel, 1843)
Pearl-spotted killifish Asia 5
Aphanius mesopotamicus
Coad, 2009
Mesopotamian tooth-carp Asia 2.43
Aphanius pluristriatus
(Jenkins, 1910)
Asia 2.79
Aphanius punctatus
(Heckel, 1847)
Asia
Aphanius saourensis
Blanco, Hrbek & Doadrio, 2006
Sahara aphanius Africa 3.15
Aphanius shirini
Gholami, Esmaeili, Erpenbeck & Reichenbacher, 2014
Asia 2.96
Aphanius sirhani
Villwock, Scholl & Krupp, 1983
Eurasia 5
Aphanius sophiae
(Heckel, 1847)
Asia 5.8
Aphanius splendens
(Kosswig & Sözer, 1945)
Splendid killifish Asia 6.01
Aphanius stiassnyae
(Getahun & Lazara, 2001)
Lake Afdera killifish Africa 7.66
Aphanius sureyanus
(Neu, 1937)
Sureyan killifish Asia 5
Aphanius transgrediens
(Ermin, 1946)
Acipinar killifish Asia 5.41
Aphanius villwocki
Hrbek & Wildekamp, 2003
Villwock’s killifish Asia 7.04
Aphanius vladykovi
Coad, 1988
Asia 6.124
Back to Search
Back to Top
php script by elaxamana, 07/04/2009 ,  last modified by elaxamana, 6:00 PM, 07/04/2009